skip to Main Content
  • Persoonlijk advies
  • Hulp bij ontwerp
  • Volledig maatwerk

Privacy statement Venttri 

Inleiding 

Venttri neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement met aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met marketing@venttri.com. 

Wie is Venttri? 

Venttri is een handelsnaam van de besloten vennootschap Maxximap International B.V., kantoorhoudende te (5051 DR) Goirle aan Einsteinstraat 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18035499. 

Maxximap is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maxximap de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Venttri jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Venttri persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Venttri voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Venttri/Maxximap worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Marketing Doeleinde: 

Direct marketing 

Gegevens: 

Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, KvK-nummer 

Grondslag: 

Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Betrokken belang: 

Commercieel belang 

Bewaartermijn: 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: 

Account aanbieden 

Gegevens: 

Naam, Adres, E-mailadres, Wachtwoord 

Grondslag: 

Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn: 

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Venttri. Je kunt verzoeken dat Venttri je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van ons de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. 

Bezwaar maken 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Venttri/Maxximap of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Venttri te verkrijgen. Venttri zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming heeft, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Venttri je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Venttri 

Een verzoek kan verstuurd worden naar marketing@venttri.com. Venttri zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Venttri een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Venttri je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn dat Venttri verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Venttri ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Maxximap worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Schoomappen.com worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Venttri je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar marketing@venttri.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Venttri jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar marketing@venttri.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Garantie en schadevergoeding

Alle op deze website getoonde afbeeldingen, teksten, prijzen, links en andere voorstellingen (hierna: informatie en voorstellingen) zijn onverbindende informatie en zijn met zorg door Venttri samengesteld. Desalniettemin wordt de aansprakelijkheid van Venttri jegens de gebruiker van de website als volgt beperkt:

  • Als de gebruiker de informatie en voorstellingen op de website gebruikt in het kader van een zakelijke relatie met Venttri of buiten zo’n relatie, kan Venttri geen garantie bieden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie, evenals voor de bruikbaarheid ervan voor specifieke doeleinden, overeenstemming met wettelijke voorschriften en naleving van rechten van derden.

Elke aansprakelijkheid van Venttri voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit het bezoek of het gebruik van deze website of de daarin opgenomen informatie en voorstellingen is uitgesloten; Venttri is met name niet aansprakelijk voor gederfde winst, verstoring van bedrijfsvoering of verlies van programma’s of elektronische gegevens.

De uitsluiting van garantie en de beperking van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing

Back To Top