skip to Main Content
  • Persoonlijk advies
  • Hulp bij ontwerp
  • Volledig maatwerk

Algemene voorwaarden

Schoolmappen.com hanteert aparte leverings- en verkoopvoorwaarden voor standaard en maatwerk artikelen. Hiervoor hanteren wij de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Maxximap International B.V.

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN STANDAARD ARTIKELEN

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van International B.V. hierna te noemen “Maxximap” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Brabant d.d. 01-11-2011.

Artikel 1
Lid 1: Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maxximap gedane aanbiedingen en offertes, met Maxximap gesloten overeenkomsten en aan Maxximap verleende opdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Lid 2: Namens Maxximap zijn bevoegd overeenkomsten te sluiten, zij die als zodanig bevoegd ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel te Brabant en zij die door zodanig bevoegd verklaarden schriftelijk gemachtigd zijn. Deze machtiging geldt in voorkomende gevallen slechts voor de daarin te vermelden offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Lid 3: Afwijkingen van deze voorwaarden en orders door vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers, zijn alleen dan bindend indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele aankoopvoorwaarden van kopers binden Maxximap niet, tenzij de directie anders schriftelijk heeft te kennen gegeven.

Lid 4: Indien koper eenmaal van het bestaan van deze voorwaarden door Maxximap op de hoogte is gesteld, worden later aangegane overeenkomsten tussen Maxximap en koper geacht onder deze voorwaarden te zijn aangegaan.

Lid 5: Indien Maxximap bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met koper heeft gemaakt, kan koper zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 2

Lid 1: Alle door Maxximap gedane offertes en aanbiedingen, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van Maxximap zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opgaven van maten en kleuren zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend; geringe afwijkingen in kleuren en/of maten zijn toelaatbaar. Maxximap is niet aansprakelijk voor opmaak technische fouten in het aangeleverde bestand. Bestanden worden enkel gecontroleerd op technische uitvoerbaarheid.

Lid 2: Een overeenkomst tussen Maxximap en koper komt eerst tot stand indien en nadat een order schriftelijk door een daartoe bevoegde van Maxximap is bevestigd, dan wel doordat Maxximap geheel of gedeeltelijk aan een order uitvoering heeft gegeven. Prijsaanbiedingen zijn immer exclusief BTW.

Lid 3: Indien de koper niet binnen 14 dagen na datering van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Maxximap heeft bericht dat de opdrachtbevestiging afwijkt van zijn order of opdracht wordt hij geacht met de inhoud daarvan akkoord te gaan en is de koper aan de overeenkomst gebonden. De merchant stort binnen 30 dagen het geld terug.

Lid 4: Bij het aangaan van de overeenkomst is Maxximap gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor een geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Maxximap het recht de order te weigeren.

Lid 5: Tevens blijft Maxximap te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen, ook indien reeds andere betalingscondities waren overeengekomen. Wordt die zekerheid niet verstrekt, dan heeft Maxximap het recht de overeenkomst zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden.

Artikel 3

Lid 1: Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment van de opdracht geldende kostprijzen.

Lid 2: Mochten zich na het sluiten van de overeenkomst maar voor de uiteindelijke levering, prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van prijsverhoging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, fiscale lasten, invoerrechten, rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijziging valuta etc., dan behoudt Maxximap zich het recht voor om dit prijsverschil aan de koper door te berekenen.

Lid 3: De koper heeft echter het recht om, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, binnen 5 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de gesloten overeenkomst te annuleren en/of de verstrekte opdracht terug te nemen.

Lid 4: De annulering of het terugnemen van de opdracht dient per aangetekend schrijven plaats te vinden. Bij annulering of terugname van de opdracht is die cliënt verplicht het reeds door Maxximap gepresteerde, conform de overeengekomen prijs naar rato te vergoeden.

Artikel 4

Lid 1: De leveringstermijn wordt steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de leveringstermijn met minder dan twee weken– anders dan moedwillig – geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of een recht om de goederen bij ontvangst te weigeren. Bij niet tijdige levering dient Maxximap derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn van twee weken voor levering te worden gegund.

Lid 2: Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet zijn afgenomen, staan de goederen, tot beschikking van de cliënt, opgeslagen voor diens rekening en risico. In dat geval komen reis-, opslag en overige kosten voor rekening van koper.

Lid 3: Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de producten het magazijn van Maxximap, opslagplaats of andere voorraadruimte verlaat, terwijl de koper onmiddellijk na levering het risico draagt voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze producten voor de koper of voor derden mocht ontstaan.

Lid 4: De leveringstermijn loopt vanaf de dag, dat de verkoper de bestelling of order schriftelijk heeft bevestigd.

Lid 5: Levering geschiedt franco aan het door opdrachtgever/koper opgegeven adres in Nederland. Voor zendingen beneden een netto factuurbedrag van €450 exclusief BTW is Maxximap gerechtigd de kosten van verpakking, verzending en administratie aan de koper in rekening te brengen.

Lid 6: Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleurverschil, maat, afwerking en dergelijke geven de cliënt nimmer het recht enige levering te weigeren. Voor kwantiteit geldt een tolerantie van 10% over- en onderlevering.

Lid 7: Verzending geschiedt te allen tijde voor risico van de koper, zelfs als de vervoersovereenkomst van de vervoerder anders bepaalt.

Lid 8: Tenzij anders overeengekomen komen de kosten van de voor uitvoering der overeenkomst benodigde zaken voor rekening van koper.

a. Koper dient een nauwkeurige opgave te verstrekken van formaten, kwaliteiten en te drukken teksten en afbeeldingen. Door de koper gewenste wijziging(en) van een op zijn verzoek vervaardigde drukproef en/of ontwerp dient, evenals zijn goedkeuring hiervan, schriftelijk aan verkoper ter kennis te worden gebracht.

b. Koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering der overeenkomst, indien deze hun
oorzaak vinden in de door koper niet nauwkeurige of onvolledig verstrekte specificaties, teksten, afbeeldingen, en/of digitale
informatie of andere mededelingen als bedoeld in het vorige lid.

c. Schriftelijke bevestiging door Maxximap aan koper van aan Maxximap op andere wijze dan vermeld in het vorige lid, tweede zinsnede, ter kennis gekomen mededelingen van koper omtrent gewenste wijziging(en) en/of goedkeuring van drukproef of ontwerp, wordt geacht een schriftelijke bevestiging afkomstig van koper te zijn en bindt partijen, tenzij koper binnen zeven dagen na ontvangst hiertegen bij verkoper schriftelijk bezwaar maakt.
d. Indien koper, na daartoe bij aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, de in dit lid onder a vermelde verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is koper ingevolge het bepaalde in artikel 6:91 BW, terstond een boete verschuldigd ten bedrage van 40% der overeengekomen prijs der bestelde zaken, terwijl door het enkele verstrijken der termijn van de ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege is ontbonden.

Artikel 5
Lid 1: Vermelding van order – of fabrieksnummers in een offerte, orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts aanduidingen voor de binnendienst van Maxximap. Hieraan kan de koper geen enkel recht of aanspraak, hoegenaamd ook of in welke vorm ook ontlenen.

Artikel 6

Lid 1. Koper dient het geleverde bij op –en/of aflevering –of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten ) onderzoeken. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde zaken of verrichte werkzaamheden dienen binnen 24 uur na constatering aan Maxximap te worden gemeld. De klacht dient binnen drie dagen na ontvangst van de zaken op verrichte werkzaamheden schriftelijk bij aangetekend schrijven door koper te zijn bevestigd.

Lid 2: Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde zaken of verrichte werkzaamheden dienen direct na constatering doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Maxximap te worden gemeld, en in ieder geval zodanig tijdig ter kennis van Maxximap te zijn gebracht, dat Maxximap in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken.

Lid 3: Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan het geleverde hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Maxximap is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met Maxximap heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Maxximap ten spoedigste van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Lid 4: Reclames betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van Maxximap.

Lid 5: Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door Maxximap in behandeling genomen.

Lid 6: Reclames ontslaan koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen conform artikel 7.

Lid 7: Afnemer is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van Maxximap aan laatstgenoemde te retourneren.

Lid 8: Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na (gedeeltelijke ) uitvoering van de order, dan wel bij speciaal voor koper gefabriceerde zaken, kan niet worden voldaan.

Lid 9: Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven geldt als datum van annulering.

Artikel 7

Lid 1: Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Lid 2: Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 3: Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de afnemer/koper zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en de incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, verschuldigd.

Lid 4: Buitengerechtelijke incassokosten worden geacht 15% van de verkoopsom te bedragen, met een minimum van € 250 per openstaande factuur. Alle betalingen door of namens koper geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.

Lid 5: Alleen indien betaling binnen 8 dagen na factuurdatum op één van de rekeningen van Maxximap is bijgeschreven mag 2% betalingskorting over het netto goederenbedrag (exclusief BTW) in mindering worden gebracht tenzij anders schriftelijk door Maxximap is bepaald.

Lid 6: Indien koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Maxximap gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende welke koper een opeisbare (deel) factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Maxximap om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Maxximap tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft Maxximap tevens recht op schadevergoeding.

Lid 7: Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van €150. Zij zal bovendien van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele vertragingsinterest van 2 % per maand van de vervaldatum van de factuur. Een deel van de maand wordt als een volle maand gezien en berekend.

Lid 8: Aftrek- of schuldvergelijking is de koper nimmer toegestaan.

Lid 9: Betaling dient te geschieden ten kantore van Maxximap of op de door Maxximap aan te wijzen bank- of girorekening.

Artikel 8
Lid 1: Op telegrafische, telefonische, digitale of koeriersbestellingen of orders is de ontvangst en zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening en risico van de koper.

Artikel 9

Lid 1: De eigendom van de verkochte en geleverde goederen gaat pas over na algehele voldoening van de door koper/afnemer aan Maxximap verschuldigde bedragen, bestaande uit het bruto factuurbedrag, verhoogd met rente en buitengerechtelijke kosten als hierboven gesteld, benevens, zo Maxximap in rechte nakoming van de koopovereenkomst vordert, de wettelijke handelsrente, de bij het vonnis geliquideerde kosten van de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Lid 2: Het is de koper derhalve niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van Maxximap zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent wat ten doel heeft verkoop van goederen als door Maxximap geleverd. In dat geval is de koper tot verkoop gerechtigd.

Lid 3: Wanneer de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 12 voordoet, is Maxximap zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te vorderen en/of terug te nemen. Bij gebreke van afgifte van het geleverde binnen 2 dagen na daartoe door Maxximap gesommeerd te zijn verbeurt de koper een boete van €500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

Lid 4: In het geval Maxximap het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 beëindigd.

Lid 5: Koper is verplicht Maxximap direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Maxximap geleverde, voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is. Mocht later blijken dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrag van 15% van het door hem aan Maxximap verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van €500, onverminderd de verplichting om alsnog zorg te dragen voor de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 10

Lid 1: Maxximap aanvaardt aansprakelijkheid voor schade voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Maxximap is uitsluitend aansprakelijk voor de schade, direct ontstaan door opzet of grove schuld door Maxximap.

Lid 2: In geen geval strekt de aansprakelijkheid van Maxximap zich echter uit tot indirecte en gevolgschade.

Lid 3: Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Maxximap beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.

Lid 4: Maxximap is niet aansprakelijk voor de kleur-, vorm-, materiaalkeuze e.d. van koper van de geleverde zaken en materialen en staat er niet voor in dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat koper voorstaat, tenzij koper Maxximap tevoren van zijn bedoeling uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.

Lid 5: De koper/afnemer dient Maxximap te vrijwaren voor enig regresrecht indien de risico’s, die aan de overeengekomen leveranties verbonden zijn, door een verzekering gedekt zijn.

Artikel 11

Lid 1: Maxximap heeft het recht om, indien zich tijdens uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen die overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen hetzij de leveringstermijn op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt of ten gevolge hiervan de goederen niet te leveren, en/of deze te vervangen door gelijkwaardige goederen, waarbij de meerkosten van deze goederen voor rekening van de koper/afnemer komen. Indien deze meerkosten meer bedragen dan 10% van de voor die goederen overeengekomen prijs, dan heeft de koper/afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. In gevallen van overmacht is Maxximap nimmer tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden.

Lid 2: Bij een opschorting van een order met meer dan 60 werkdagen is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

Lid 3: Ontbinding/beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de koper het reeds geleverde/gepresteerde naar rato te vergoeden.

Lid 4: Als voor overmacht aan te merken omstandigheden gelden onder meer oorlog, mobilisatie, onlusten of oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van Maxximap, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste in het algemeen, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, mislukking bij uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm ook, wijziging der invoerrechten en belastingen, im- of exportbelemmeringen en
sluiting der grenzen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Maxximap redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen waardoor zij niet in staat is de order overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.

Artikel 12

Lid 1: Maxximap behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met koper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien koper:

a; Onder bewind wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt;

b; een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

c; het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

Lid 2: In het geval dat koper enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Maxximap tot beëindiging van de overeenkomst bevoegd indien en nadat zij koper eerst in gebreke heeft gesteld en koper een laatste termijn voor nakoming heeft gegund.

Lid 3: Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Maxximap daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.

Lid 4: De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500 (exclusief BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” zal de hoogte hebben van de wettelijke handelsrente.

Artikel 13
Lid 1: De koper vrijwaart de verkoper voor alle gevolgen, welke dan ook, van aanspraken welke door de koper van de koper tegen de koper mochten worden geldend gemaakt ter zake van het gekochte.

Artikel 14
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN MAATWERK ARTIKELEN

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Maxximap International B.V.
hierna te noemen “Maxximap” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Brabant d.d. 01-11-2011

Artikel 1

Lid 1: Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maxximap gedane aanbiedingen en offertes, met Maxximap gesloten overeenkomsten en aan Maxximap verleende opdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Lid 2: Namens Maxximap zijn bevoegd overeenkomsten te sluiten, zij die als zodanig bevoegd ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel te Brabant en zij die door zodanig bevoegd verklaarden schriftelijk gemachtigd zijn. Deze machtiging geldt in voorkomende gevallen slechts voor de daarin te vermelden offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Lid 3: Afwijkingen van deze voorwaarden en orders door vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers, zijn alleen dan bindend indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele aankoopvoorwaarden van kopers binden Maxximap niet, tenzij de directie anders schriftelijk heeft te kennen gegeven.

Lid 4: Indien koper eenmaal van het bestaan van deze voorwaarden door Maxximap op de hoogte is gesteld, worden later aangegane overeenkomsten tussen Maxximap en koper geacht onder deze voorwaarden te zijn aangegaan.

Lid 5: Indien Maxximap bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met koper heeft gemaakt, kan koper zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 2

Lid 1: Alle door Maxximap gedane offertes en aanbiedingen, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van Maxximap zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opgaven van maten en kleuren zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend; geringe afwijkingen in kleuren en/of maten zijn toelaatbaar. Maxximap is niet aansprakelijk voor opmaak technische fouten in het aangeleverde bestand. Bestanden worden enkel gecontroleerd op technische uitvoerbaarheid.

Lid 2: Een overeenkomst tussen Maxximap en koper komt eerst tot stand indien en nadat een order schriftelijk door een daartoe bevoegde van Maxximap is bevestigd, dan wel doordat Maxximap geheel of gedeeltelijk aan een order uitvoering heeft gegeven. Prijsaanbiedingen zijn immer exclusief BTW.

Lid 3: Indien de koper niet binnen 14 dagen na datering van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Maxximap heeft bericht dat de opdrachtbevestiging afwijkt van zijn order of opdracht wordt hij geacht met de inhoud daarvan akkoord te gaan en is de koper aan de overeenkomst gebonden. De merchant stort binnen 30 dagen het geld terug.

Lid 4: Bij het aangaan van de overeenkomst is Maxximap gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor een geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Maxximap het recht de order te weigeren.

Lid 5: Tevens blijft Maxximap te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen, ook indien reeds andere betalingscondities waren overeengekomen. Wordt die zekerheid niet verstrekt, dan heeft Maxximap het recht de overeenkomst zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden.

Artikel 3

Lid 1: Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment van de opdracht geldende kostprijzen.

Lid 2: Mochten zich na het sluiten van de overeenkomst maar voor de uiteindelijke levering, prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van prijsverhoging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, fiscale lasten, invoerrechten, rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijziging valuta etc., dan behoudt Maxximap zich het recht voor om dit prijsverschil aan de koper door te berekenen.

Lid 3: De koper heeft echter het recht om, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, binnen 5 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de gesloten overeenkomst te annuleren en/of de verstrekte opdracht terug te nemen.

Lid 4: De annulering of het terugnemen van de opdracht dient per aangetekend schrijven plaats te vinden. Bij annulering of terugname van de opdracht is die cliënt verplicht het reeds door Maxximap gepresteerde, conform de overeengekomen prijs naar rato te vergoeden.

Artikel 4

Lid 1: De leveringstermijn wordt steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de leveringstermijn met minder dan twee weken– anders dan moedwillig – geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of een recht om de goederen bij ontvangst te weigeren. Bij niet tijdige levering dient Maxximap derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn van twee weken voor levering te worden gegund.

Lid 2: Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet zijn afgenomen, staan de goederen, tot beschikking van de cliënt, opgeslagen voor diens rekening en risico. In dat geval komen reis-, opslag en overige kosten voor rekening van koper.

Lid 3: Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de producten het magazijn van Maxximap, opslagplaats of andere voorraadruimte verlaat, terwijl de koper onmiddellijk na levering het risico draagt voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze producten voor de koper of voor derden mocht ontstaan.

Lid 4: De leveringstermijn loopt vanaf de dag, dat de verkoper de bestelling of order schriftelijk heeft bevestigd.

Lid 5: Levering geschiedt franco aan het door opdrachtgever/koper opgegeven adres in Nederland. Voor zendingen beneden een netto factuurbedrag van €450 exclusief BTW is Maxximap gerechtigd de kosten van verpakking, verzending en administratie aan de koper in rekening te brengen.

Lid 6: Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleurverschil, maat, afwerking en dergelijke geven de cliënt nimmer het recht enige levering te weigeren. Voor kwantiteit geldt een tolerantie van 10% over- en onderlevering.

Lid 7: Verzending geschiedt te allen tijde voor risico van de koper, zelfs als de vervoersovereenkomst van de vervoerder anders bepaalt.

Lid 8: Tenzij anders overeengekomen komen de kosten van de voor uitvoering der overeenkomst benodigde zaken voor rekening van koper.

a. Koper dient een nauwkeurige opgave te verstrekken van formaten, kwaliteiten en te drukken teksten en afbeeldingen. Door de koper gewenste wijziging(en) van een op zijn verzoek vervaardigde drukproef en/of ontwerp dient, evenals zijn goedkeuring hiervan, schriftelijk aan verkoper ter kennis te worden gebracht.

b. Koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering der overeenkomst, indien deze hun
oorzaak vinden in de door koper niet nauwkeurige of onvolledig verstrekte specificaties, teksten, afbeeldingen, en/of digitale
informatie of andere mededelingen als bedoeld in het vorige lid.

c. Schriftelijke bevestiging door Maxximap aan koper van aan Maxximap op andere wijze dan vermeld in het vorige lid, tweede zinsnede, ter kennis gekomen mededelingen van koper omtrent gewenste wijziging(en) en/of goedkeuring van drukproef of ontwerp, wordt geacht een schriftelijke bevestiging afkomstig van koper te zijn en bindt partijen, tenzij koper binnen zeven dagen na ontvangst hiertegen bij verkoper schriftelijk bezwaar maakt.
d. Indien koper, na daartoe bij aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, de in dit lid onder a vermelde verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is koper ingevolge het bepaalde in artikel 6:91 BW, terstond een boete verschuldigd ten bedrage van 40% der overeengekomen prijs der bestelde zaken, terwijl door het enkele verstrijken der termijn van de ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege is ontbonden.

Artikel 5
Lid 1: Vermelding van order – of fabrieksnummers in een offerte, orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts aanduidingen voor de binnendienst van Maxximap. Hieraan kan de koper geen enkel recht of aanspraak, hoegenaamd ook of in welke vorm ook ontlenen.

Artikel 6

Lid 1. Koper dient het geleverde bij op –en/of aflevering –of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten ) onderzoeken. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde zaken of verrichte werkzaamheden dienen binnen 24 uur na constatering aan Maxximap te worden gemeld. De klacht dient binnen drie dagen na ontvangst van de zaken op verrichte werkzaamheden schriftelijk bij aangetekend schrijven door koper te zijn bevestigd.

Lid 2: Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde zaken of verrichte werkzaamheden dienen direct na constatering doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Maxximap te worden gemeld, en in ieder geval zodanig tijdig ter kennis van Maxximap te zijn gebracht, dat Maxximap in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken.

Lid 3: Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan het geleverde hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Maxximap is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met Maxximap heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Maxximap ten spoedigste van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Lid 4: Reclames betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van Maxximap.

Lid 5: Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door Maxximap in behandeling genomen.

Lid 6: Reclames ontslaan koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen conform artikel 7.

Lid 7: Afnemer is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van Maxximap aan laatstgenoemde te retourneren.

Lid 8: Indien koper een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Maxximap het recht koper annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 500 in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs:

a; Tot 31 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 30%;

b; 30 dagen of minder voor de overeengekomen leveringsdatum 40%.

Lid 9: Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na (gedeeltelijke ) uitvoering van de order, dan wel bij speciaal voor koper gefabriceerde zaken, kan niet worden voldaan.

Lid 10: Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven geldt als datum van annulering.

Artikel 7

Lid 1: Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Lid 2: Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 3: Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de afnemer/koper zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en de incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, verschuldigd.

Lid 4: Buitengerechtelijke incassokosten worden geacht 15% van de verkoopsom te bedragen, met een minimum van € 250 per openstaande factuur. Alle betalingen door of namens koper geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.

Lid 5: Alleen indien betaling binnen 8 dagen na factuurdatum op één van de rekeningen van Maxximap is bijgeschreven mag 2% betalingskorting over het netto goederenbedrag (exclusief BTW) in mindering worden gebracht tenzij anders schriftelijk door Maxximap is bepaald.

Lid 6: Indien koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Maxximap gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende welke koper een opeisbare (deel) factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Maxximap om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Maxximap tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft Maxximap tevens recht op schadevergoeding.

Lid 7: Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van €150. Zij zal bovendien van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele vertragingsinterest van 2 % per maand van de vervaldatum van de factuur. Een deel van de maand wordt als een volle maand gezien en berekend.

Lid 8: Aftrek- of schuldvergelijking is de koper nimmer toegestaan.

Lid 9: Betaling dient te geschieden ten kantore van Maxximap of op de door Maxximap aan te wijzen bank- of girorekening.

Artikel 8
Lid 1: Op telegrafische, telefonische, digitale of koeriersbestellingen of orders is de ontvangst en zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening en risico van de koper.

Artikel 9

Lid 1: De eigendom van de verkochte en geleverde goederen gaat pas over na algehele voldoening van de door koper/afnemer aan Maxximap verschuldigde bedragen, bestaande uit het bruto factuurbedrag, verhoogd met rente en buitengerechtelijke kosten als hierboven gesteld, benevens, zo Maxximap in rechte nakoming van de koopovereenkomst vordert, de wettelijke handelsrente, de bij het vonnis geliquideerde kosten van de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Lid 2: Het is de koper derhalve niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van Maxximap zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent wat ten doel heeft verkoop van goederen als door Maxximap geleverd. In dat geval is de koper tot verkoop gerechtigd.

Lid 3: Wanneer de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 12 voordoet, is Maxximap zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te vorderen en/of terug te nemen. Bij gebreke van afgifte van het geleverde binnen 2 dagen na daartoe door Maxximap gesommeerd te zijn verbeurt de koper een boete van €500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

Lid 4: In het geval Maxximap het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 beëindigd.

Lid 5: Koper is verplicht Maxximap direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Maxximap geleverde, voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is. Mocht later blijken dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrag van 15% van het door hem aan Maxximap verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van €500, onverminderd de verplichting om alsnog zorg te dragen voor de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 10

Lid 1: Maxximap aanvaardt aansprakelijkheid voor schade voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Maxximap is uitsluitend aansprakelijk voor de schade, direct ontstaan door opzet of grove schuld door Maxximap.

Lid 2: In geen geval strekt de aansprakelijkheid van Maxximap zich echter uit tot indirecte en gevolgschade.

Lid 3: Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Maxximap beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.

Lid 4: Maxximap is niet aansprakelijk voor de kleur-, vorm-, materiaalkeuze e.d. van koper van de geleverde zaken en materialen en staat er niet voor in dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat koper voorstaat, tenzij koper Maxximap tevoren van zijn bedoeling uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.

Lid 5: De koper/afnemer dient Maxximap te vrijwaren voor enig regresrecht indien de risico’s, die aan de overeengekomen leveranties verbonden zijn, door een verzekering gedekt zijn.

Artikel 11

Lid 1: Maxximap heeft het recht om, indien zich tijdens uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen die overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen hetzij de leveringstermijn op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt of ten gevolge hiervan de goederen niet te leveren, en/of deze te vervangen door gelijkwaardige goederen, waarbij de meerkosten van deze goederen voor rekening van de koper/afnemer komen. Indien deze meerkosten meer bedragen dan 10% van de voor die goederen overeengekomen prijs, dan heeft de koper/afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. In gevallen van overmacht is Maxximap nimmer tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden.

Lid 2: Bij een opschorting van een order met meer dan 60 werkdagen is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

Lid 3: Ontbinding/beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de koper het reeds geleverde/gepresteerde naar rato te vergoeden.

Lid 4: Als voor overmacht aan te merken omstandigheden gelden onder meer oorlog, mobilisatie, onlusten of oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van Maxximap, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste in het algemeen, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, mislukking bij uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm ook, wijziging der invoerrechten en belastingen, im- of exportbelemmeringen en sluiting der grenzen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Maxximap redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen waardoor zij niet in staat is de order overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.

ARTIKEL 12

Lid 1: Maxximap behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met koper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien koper:

a; Onder bewind wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt;

b; een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

c; het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

Lid 2: In het geval dat koper enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Maxximap tot beëindiging van de overeenkomst bevoegd indien en nadat zij koper eerst in gebreke heeft gesteld en koper een laatste termijn voor nakoming heeft gegund.

Lid 3: Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Maxximap daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.

Lid 4: De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500 (exclusief BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” zal de hoogte hebben van de wettelijke handelsrente.

Artikel 13
Lid 1: De koper vrijwaart de verkoper voor alle gevolgen, welke dan ook, van aanspraken welke door de koper van de koper tegen de koper mochten worden geldend gemaakt ter zake van het gekochte.

Artikel 14

Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter binnen het Arrondissement Breda, tenzij Maxximap kiest voor een andere bevoegde rechter.

Lid 3: Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter binnen het Arrondissement Breda, tenzij Maxximap kiest voor een andere bevoegde rechter.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact op
Back To Top